مقالات

 تكنولوژی تصفیه آب به طور کلی عمل تصفیه و مراحل آن به منظور تهیه آب مطمئن جهت آشامیدن و یا مصارف بهداشتی و حتی به طور عمومی تر در سایر مصارف مانند بخش صنعتی بستگی به کیفیت آب خام مورد استفاده دارد . تامین آب...

فرایند لجن فعال، غالبترین روش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب در دنیاست . یکی از مشکلات تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال، حجیم شدن لجن و در نتیجه ته نشین نشدن آن در حوض ته نشینی ثانویه میباشد . شاخص حجمی لجن ( SVI) و سرعت ته...